Projecten » Directievoering & projectcoƶrdinatie » Werkzaamheden algemeen

1.   Voorlopig Ontwerp

1.1         Onze rol

De start van het voorlopig ontwerp is een speelse fase waarin u, als potentiële opdrachtgever kennis gaat maken met ons, de architect. Tijdens deze fase vinden wij het belangrijk om goed samen te werken en goed te luisteren naar wat uw wensen zijn en wat u precies wilt. Hierop volgend kunnen wij een adviserende rol op ons nemen, door bijvoorbeeld een locatiestudie uit te werken of het toetsen van het bestemmingsplan aan eventuele mogelijke ontwerpen en de daarbij behorende uitgangspunten. Naast het uitwerken van een voorlopig ontwerp kunnen wij adviseren wie er wel of niet betrokken moeten worden bij het project en welke manier van het verkrijgen van de bouwaanvraag het beste past bij het mogelijke project. We bezoeken gemeentearchieven om een helder beeld te kunnen scheppen van eventuele bestaande bebouwing en het huidige bestemmingsplan en werken aan de hand van de ingewonnen informatie en uw wensen een voorlopig ontwerp uit.

1.2         Wat werken wij uit?

De voorlopige ontwerpfase is voor ons de fase waarin we een ruimtelijke voorstelling van het bouwproject gaan maken voor u, de potentiële opdrachtgever. Door middel van een situatietekening worden voorlopige bouwblokgrenzen, terreinindelingen en de ontsluiting gepresenteerd. Daarnaast wordt voor de globale aanduiding van de mogelijke verschijningsvorm(en) van het ontwerp gevels, doorsneden en plattegronden uitgewerkt. Mocht u een nog sterker beeld willen verkrijgen van het ontwerp kunt u ook kiezen voor het laten uitwerken van perspectieftekeningen en/of maquettes. Tijdens deze fase houden wij ook al rekening met een ruimtelijke reservering voor de draagconstructies en de installaties. Maar naast het presenteren van de verschillende mogelijke verschijningsvormen buigen wij ons ook over de raming van de bouwkosten aan de hand van kengetallen en een globale opbouw van de investeringskosten zodat u deze kunt toetsen aan uw budgettering. Hierbij verzorgen wij ook een globale planning van het bouwproces.

1.3         Wat leveren wij?

Situatieschets 1:500;

Plattegronden 1:200 / 1:100;

Gevelaanzichten 1:200 / 1:100;

Doorsneden 1:200 / 1:100;

Perspectieven / Maquette;

Ruimtelijke reservering voor de draagconstructies;

Ruimtelijke reservering voor de installaties;

Overleg met diverse instanties t.b.v. de aanvraag van de bouwvergunning;

Globale planning van het bouwproces;

Coördineren van het ontwerpen en/of adviezen van de overige bij het project betrokkenen;

Bewaking van de totale kosten door middel van een voorlopige raming van de investeringkosten.   

2.   Definitief Ontwerp

2.1         Onze rol

Als er wordt besloten om het voorlopige ontwerp verder uit te werken en wij als architect samen met u als opdrachtgever de zee in gaan, beginnen we met het uitwerken van het definitieve ontwerp. De voorlopig genomen keuzes kunnen nu worden vastgelegd en nu ligt de bal in principe bij ons. Deze fase is een erg belangrijke want nu wordt er neergezet wat er precies gedaan zal worden voor het project. Er moet duidelijkheid worden geschept voor alle partijen. Dit doen we door al vroegtijdig de fasering van het project te bespreken met u, als opdrachtgever. Als er besloten wordt om in een bouwteam te gaan werken zal in deze fase ook de aannemer aanschuiven en wordt er als team geopereerd. Mogelijk wordt er in deze fase ook al een bouwaanvraag fase I ingediend om dat traject te versnellen. Ondertussen zullen er wat wijzigingen gemaakt zijn in het voorlopige ontwerp aan de hand van opmerkingen van de opdrachtgever of van derden die wij verwerken in het definitieve ontwerp. Om u, als opdrachtgever, nog meer gevoel te geven van het uit te werken project kunnen wij werkbezoeken organiseren en/of refereren aan andere projecten.

2.2         Wat werken wij uit?

Uit het voorlopige ontwerp wordt een definitief ontwerp uitgewerkt. Hierin zijn de voorlopig genomen keuzes vastgelegd en is er een definitieve ruimtelijke voorstelling van het project neergezet. Op de situatietekening verwerken we de definitieve bouwblokgrenzen, ontsluiting, terreinindeling en functie samen met de vaste inrichtingselementen. De plattegronden, gevels en doorsneden voorzien wij van een definitieve ruimte-indeling en vaste inrichtingselementen met de plaats en afmeting van de bouwdelen. Voor de globale beeldvorming starten wij in deze fase ook met het maken van principedetails, voor zover deze relevant zijn de beeldvorming, van het bouwkundige werk. Ook in deze fase bieden wij de mogelijkheid om een ruimtelijke presentatie uit te werken in de vorm van een maquette of 3D-computertekeningen. Het definitieve ontwerp is nu ruimtelijk geïntegreerd met de constructies en installaties. Omdat er nu een definitief beeld van het ontwerp wordt gecreëerd, kunnen de voorlopig toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren worden opgesomd en omschreven. Aangezien er meer bekend is over het ontwerp maken we een overzicht van de stichtingskosten aan de hand van een kostenraming. De globale planning van het bouwproces, gemaakt tijdens het voorlopig ontwerp, werken we nu verder uit zodat er geanalyseerd kan worden wanneer er de oplevering gepland kan worden. Ondertussen plegen we overleg met diverse instanties over het aanvragen en indienen van de eerste (bouw)vergunningen.

2.3         Wat leveren wij?

Situatietekening 1:500;

Plattegronden 1:200 / 1:100;

Gevelaanzichten 1:200 / 1:100;

Doorsneden 1:200 / 1:100;

Perspectieven / Maquette;

Ruimtelijke integratie van de draagconstructies & installaties;

Basis principedetails van het bouwkundige werk voor zover relevant voor de globale beeldvorming 1:5;

Omschrijving van de toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren;

Stichtingskostenoverzicht, uitgewerkt aan de hand van een kostenraming;

Overleg met diverse instanties t.b.v. de aanvraag van de bouwvergunning;

Terbeschikkingstelling van technische en financiële gegevens voor de vergunningsaanvraag met betrekking tot bestemming, gebruik, financiering en subsidiering.

Analyse haalbaarheid opleveringsdatum;

Planning op basis van actuele gegevens;

« Terug naar het projecten overzicht